Kako kupiti oz. najeti nepremičnino od SDH?

SDH, d.d. (v nadaljevanju SDH) je eden izmed največjih slovenskih ponudnikov nepremičnin različnih vrst. Seznam nepremičnin je na voljo na našem spletnem mestu nepremičnine SDH. Kakšen je postopek prodaje/oddaje za posamezno nepremičnino, je navedeno ob vsakem oglasu nepremičnine.

NAJPOGOSTEJŠI NAČIN PRODAJE: ZBIRANJE INTERESA

Zbiranje interesa (nezavezujočih ponudb) za posamezno nepremičnino na podlagi objavljenega oglasa je najpogostejši način prodaje SDH nepremičnin in se uporablja povsod, kjer ni naveden drugačen postopek prodaje. Zainteresirani kupci lahko izkažete svoj interes za nakup ali najem nepremičnine, ne da bili vezani na kakšne roke ali posebne zahteve tako, da izpolnite in pošljete obrazec za zbiranje interesa. Obrazec je dostopen med datotekami teh navodil ter ob posameznih oglasih nepremičnin, na vašo željo pa vam bo posredovan tudi na vaš elektronski naslov.

Izkaz interesa (nezavezujoče ponudbe) lahko pošljete po elektronski pošti na   e-naslov: nepremicnine@sdh.si ali po navadni pošti na naslov: SDH, d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana. SDH bo v najkrajšem možnem času obravnaval vsako ponudbo posebej.

OSTALE ZAHTEVE

Ponudniki so poleg obrazca za izkaz interesa (oddajo ponudb) lahko pozvani k predložitvi dodatnih obrazcev, kot npr.

  • izjava o okoliščinah finančnega odkupa,
  • izjava o morebitnih dolgovih (obstoječih ali potencialnih) ponudnika do SDH.

Izbrani kupec bo moral pred sprejemom dokončne odločitve o prodaji s strani SDH svojo ponudbo dopolniti s preostalimi potrebnimi ZPPDFT ali KYC obrazci, ki so prav tako dostopni na spletni strani SDH.

ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ALI (E)DRAŽBA

Med postopki prodaje nepremičnin sta med drugimi tudi javni metodi prodaje na način zbiranja zavezujočih ponudb (ob plačilu varščine) ali (elektronska) dražba.

V teh primerih so na spletnem mestu nepremičnine SDH in na spletnem mestu SDH objavljeni pogoji razpisa ali (elektronske) dražbe (datum za oddajo ponudb ali datum (elektronske) dražbe, višina varščine, cena itd.) ter vse ostale informacije in dokumenti.


TRANSPARENTNI IN STROKOVNO VODENI PRODAJNI POSTOPKI

SDH je v vseh svojih prodajnih postopkih transparenten. Enakovredno in skladno s pravili obravnava vse potencialne kupce nepremičnin. Vsakega kupca, ki se zanima za določeno nepremičnino, se vodi skozi prodajni postopek, od ogleda nepremičnine do končne transakcije.

Kontaktna oseba za vsako posamezno nepremičnino je navedena v posameznem oglasu. Postopek prodaje lahko vodi tudi zunanja agencija, s katero je SDH sklenila pogodbo o posredovanju pri prodaji nepremičnin.


JAMSTVA IN SPREMEMBE PRODAJNEGA POSTOPKA

SDH pri prodaji nepremičnin ne jamči za napake in nepremičnine prodaja po načinu »videno-kupljeno«, razen v primerih, ko je pri posameznem oglasu to navedeno drugače.

Glede oglaševane informativne cene v posameznem oglasu SDH potencialne ponudnike obvešča, da je cena zgolj informativne narave in se lahko spreminja skladno z gibanjem cen na trgu in povpraševanjem, pri čemer pa SDH izvaja cenitve vseh nepremičnin vsaj enkrat letno in jih skladno s prejetimi cenitvami tudi ustrezno prilagaja, zato izkaz interesa (oddane ponudbe) v postopku prodaje in zbiranja eventualnih nezavezujočih ponudb ne zavezujejo SDH sprejeti kakršnokoli ponudbo, ne glede na to ali so višje, enake ali nižje od trenutne oglaševane informativne cene, dokler SDH izrecno, nedvoumno in pisno ne izrazi volje sprejema dane ponudbe.

SDH si skladno z navedbo v prejšnji alineji pridržuje pravico kadarkoli in brez pojasnila, vendar le do sklenitve pravnega posla, spremeniti načrtovani potek, korake ali druge elemente postopka, prav tako lahko prekine postopek prodaje oz. pogajanj, za kar ne nosi nobene odgovornosti in ponudniki iz tega naslova ne morejo zoper SDH uveljavljati nikakršnih zahtevkov.

V kolikor je bil SDH pri nakupu nepremičnine, ki je sicer obdavčena z DPN, obračunan 9,5 % ali 22 % DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. členu ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti), bo tudi nadaljnja prodaja nepremičnine lahko izvedena v sistemu DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. členu ZDDV-1«. V primeru nakupa nepremičnine z DPN, kjer izbrani ponudnik ali predkupni upravičenec ne bo podal izjave, da kupuje nepremičnino po »dogovoru o obračunu DDV po 45. členu ZDDV-1«, bo izbrani ponudnik ali predkupni upravičenec dolžan SDH (kot prodajalcu) vrniti strošek iz naslova popravka odbitka vstopnega DDV, ki bi nastal ob realizaciji prodaje izven sistema DDV;

V kolikor ponudnik pisno sprejme odobrene pogoje nakupa / najema, nato pa pred podpisom pogodbe odstopi od namere nakupa / najema, si SDH pridržuje pravico  obračunati ponudniku strošek odstopa od namere nakupa / najema po ceniku storitev SDH.

SPREMLJAJTE PONUDBO SDH NEPREMIČNIN

Nepremičnine v last SDH in s tem v postopek prodaje prihajajo postopoma. Vsem zainteresiranim kupcem SDH priporočamo, da redno spremljate spletno mesto SDH in se prijavite na prejemanje mesečnih obvestil o ponudbi naših nepremičnin in aktualnih prodajnih postopkih. Prijava na obveščanje >

 

SHIFT + A