Kako kupiti nepremičnino od SDH?

SDH, d.d. (v nadaljevanju SDH) je eden izmed največjih slovenskih ponudnikov nepremičnin različnih vrst. Seznam nepremičnin je na voljo na našem spletnem mestu nepremičnine SDH. Postopki prodaje nepremičnin v lasti SDH so različni. Kakšen je postopek prodaje za posamezno nepremičnino, je navedeno ob vsakem oglasu nepremičnine.


NAJPOGOSTEJŠI NAČIN PRODAJE: ZBIRANJE NEZAVEZUJOČIH PONUDB

Zbiranje nezavezujočih ponudb za posamezno nepremičnino je najpogostejši način prodaje SDH nepremičnin in se uporablja povsod, kjer ni naveden drugačen postopek prodaje. Zainteresirani kupci svojo nezavezujočo ponudbo oddate tako, da izpolnite in pošljete obrazec za zbiranje nezavezujočih ponudb. Obrazec je dostopen med datotekami teh navodil ter ob posameznih oglasih nepremičnin, na vašo željo pa vam bo posredovan tudi na vaš elektronski naslov.

Nezavezujoče ponudbe lahko pošljete po elektronski pošti na e-naslov: nepremicnine@sdh.si ali po navadni pošti na naslov SDH, d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana. SDH bo v najkrajšem možnem času obravnavala vsako ponudbo posebej.

OSTALE ZAHTEVE

Ponudniki za nakup nepremičnin z informativno ceno 500.000,00 evrov ali višjo, so poleg obrazca za oddajo ponudbe lahko pozvani k predložitvi dodatnih obrazcev, kot npr.

  • izjavo o okoliščinah finančnega odkupa,
  • izjavo o morebitnih dolgovih (obstoječih ali potencialnih) ponudnika do SDH ter
  • izjavo, da potencialni kupec/investitor ni pravna ali fizična oseba v smislu 13. člena ZUKSB.

Izbrani kupec bo moral pred sprejemom dokončne odločitve o prodaji s strani SDH svojo ponudbo dopolniti s preostalimi potrebnimi ZPPDFT ali KYC obrazci, ki so prav tako dostopni na spletni strani SDH.


ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ALI (E)DRAŽBA

Med postopki prodaje nepremičnin sta med drugimi tudi zbiranje zavezujočih ponudb (ob plačilu varščine) ali (elektronska) dražba.

V teh primerih so na spletnem mestu nepremičnine SDH in na spletnem mestu SDH objavljeni pogoji razpisa ali  (elektronske) dražbe (datum za oddajo ponudb ali datum (elektronske) dražbe, višina varščine, cena itd.) ter vse ostale informacije in dokumenti.


TRANSPARENTNI IN STROKOVNO VODENI PRODAJNI POSTOPKI

SDH je v vseh svojih prodajnih postopkih transparentna. Enakovredno in skladno s pravili obravnava vse potencialne kupce nepremičnin. Vsakega kupca, ki se zanima za določeno nepremičnino, se vodi skozi prodajni postopek, od ogleda nepremičnine do končne transakcije.

Kontaktna oseba za vsako posamezno nepremičnino je navedena v posameznem oglasu. Postopek prodaje lahko vodi tudi zunanja agencija, s katero je SDH sklenila pogodbo o posredovanju pri prodaji nepremičnin.


JAMSTVA IN SPREMEMBE PRODAJNEGA POSTOPKA

  • SDH pri prodaji nepremičnin ne jamči za napake in nepremičnine prodaja po načinu »videno-kupljeno«, razen v primerih, ko je pri posameznem oglasu to navedeno drugače.
  • Glede oglaševane informativne cene v posameznem oglasu SDH potencialne ponudnike obvešča, da je cena zgolj informativne narave in se lahko spreminja skladno z gibanjem cen na trgu in povpraševanjem, pri čemer pa SDH izvaja cenitve vseh nepremičnin vsaj enkrat letno in jih skladno s prejetimi cenitvami tudi ustrezno prilagaja, zato oddane ponudbe v postopku prodaje in zbiranja eventualnih nezavezujočih ponudb ne zavezujejo SDH sprejeti kakršnokoli ponudbo, ne glede na to ali so višje, enake ali nižje od trenutne oglaševane informativne cene, dokler SDH izrecno, nedvoumno in pisno ne izrazi volje sprejema dane ponudbe.
  • SDH si skladno z navedbo v prejšnji alineji pridržuje pravico kadarkoli in brez pojasnila, vendar le do sklenitve pravnega posla, spremeniti načrtovani potek, korake ali druge elemente postopka, prav tako lahko prekine postopek prodaje oz. pogajanj, za kar ne nosi nobene odgovornosti in ponudniki iz tega naslova ne morejo zoper SDH uveljavljati nikakršnih zahtevkov.
  • Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.
  • V kolikor ponudnik pisno sprejme odobrene pogoje nakupa / najema, nato pa pred podpisom pogodbe odstopi od namere nakupa / najema, si prodajalec pridržuje pravico  obračunati ponudniku strošek odstopa od namere nakupa / najema po ceniku storitev SDH.

SPREMLJAJTE PONUDBO SDH NEPREMIČNIN

Nepremičnine v last SDH in s tem v postopek prodaje prihajajo postopoma. Vsem zainteresiranim kupcem priporočamo, da redno spremljate naše spletno mesto SDH in se prijavite na prejemanje mesečnih obvestil o ponudbi naših nepremičnin in aktualnih prodajnih postopkih. Prijava na obveščanje >

 

SHIFT + A