JAVNI POZIV  za zbiranje ponudb za najem nepremičnine: VILA MARIJA, Šolska ulica 14, Slovenske Konjice

Četrtek, 2. marec 2023

JAVNI POZIV za zbiranje ponudb za najem nepremičnine: VILA MARIJA, Šolska ulica 14, Slovenske Konjice

Predmet razpisa je najem delno funkcionalne nepremičnine s pripadajočimi zemljišči in sicer:

  • parcela 1115 71/4 v izmeri 1.835 m2 ,
  • parcela 1115 71/8 v izmeri 614 m2,
  • parcela 1115 1031/17 v izmeri 91 m2,
  • parcela 1115 1328/4 v izmeri 167 m2,
  • parcela 1115 1366/29 v izmeri 91 m2.

SDH, d. d., je lastnik nepremičnin do celote (1/1), ki jih bo oddal po načelu „videno-oddano“, medtem ko SDH, d.d. ni lastnik obstoječe opreme.

Stavbo je konec 19. stoletja zgradila družina Windischgraetz kot rezidenčni dvorec z veliko vinsko kletjo in je bila v letih 2000-2002 celovito in kvalitetno prenovljena. Vila je v stanju polne uporabnosti, solidno vzdrževana (čiščena, zračena, ogrevana). Opremljena je z vsemi potrebnimi inštalacijami, razen vodovodnega priključka.

V naravi gre za poslovno-stanovanjski objekt, ki obsega klet, pritličje, nadstropje in mansardo. Vse etaže objekta so urejene in izdelane, nadstropja so med seboj povezana z lepimi stopnišči.
V kleti je čez celotno etažo urejena čudovita vinska klet z obokanim stropom. V pritličju in v prvem nadstropju se razprostirajo številne in raznoliko urejene sobane. V vseh treh etažah je po tleh položen marmor. V mansardi je urejen velik bivalni prostor, ki se razteza čez cel etažo. Ob hiši je garaža za več osebnih vozil.

Vila stoji na rahlo pobočnem, delno ravnem zemljišču pravilne oblike. Celotna parcela je ograjena s kovano ograjo višine 2,5 metra na betonskem podstavku. Na veliki parceli se razprostira botanični vrt oziroma park. Vila je lahko dostopna, do nje sta urejena dva uvoza z vrati z možnostjo daljinskega odpiranja. Neposredna okolica vile je tlakovana s klasičnim granitnim tlakovcem.

Najemno razmerje se sklepa za določeno obdobje enega leta z začetkom 1. 5. 2023 oz. po dogovoru in z možnostjo podaljšanja. Najemodajalec ima v primeru prodaje tretji osebi pravico to pogodbo odpovedati s 3-mesečnim odpovednim rokom. Izbrani najemnik krije vse stroške tekoče rabe nepremičnine oziroma vse obratovalne stroške, ki nastajajo ob uporabi prostora in v zvezi z njo, in sicer: ogrevanje, čiščenje, odvoz smeti, elektriko, telekomunikacije in vse ostale stroške, ki bremenijo najete prostore. O poravnavi obveznosti iz tega odstavka mora najemnik mesečno obveščati najemodajalca. Investicijski stroški se krijejo po dogovoru.

Ponudba mora vsebovati ponudbeno ceno, morebitne komentarje na osnutek najemne pogodbe (v nasprotnem primeru se šteje, da ponudnik soglaša z najemno pogodbo) oziroma druge ponudnikove pogoje za najem.

Ostale zahteve najemodajalca so:

  • vplačilo varščine v višini vsaj treh najemnin v roku (3) treh delovnih dni po podpisu najemne pogodbe,
  • pogodba se sklene v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa, pri čemer strošek priprave notarskega zapisa plačata najemnik in najemodajalec vsak do ene polovice.

Kontaktna oseba za pridobitev osnutka najemne pogodbe z vsemi pogoji najema ter za druga morebitna vprašanja je g. Edo Bečič (kontaktni podatki: 01/429-34-63, 040-977-235, e-naslov: edo.becic@sdh.si). 

Ponudniki lahko predložijo svojo ponudbo po e-pošti, navadni pošti ali osebno v vložišču, najkasneje do 31. 3. 2023 do 12. ure, na naslov: SDH, d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, za EDO BEČIĆ, s pripisom »Ponudba za najem nepremičnine Vila Marija – Slov. Konjice«.

Podjetje
SHIFT + A