Investicijske priložnosti DUTB

Četrtek, 24. marec 2022

Investicijske priložnosti DUTB

Lokacija, lokacija in še enkrat lokacija

Pri nakupu novih stanovanj so kupci, poleg razporeditve in cene, vedno izjemno pozorni tudi na lokacijo njihove prihodnje nepremičnine. Funkcionalna okolica, oddaljenost od centra mesta, dostopnost in bližina druge potrebne infrastrukture, hkrati pa oddaljenost od mestnega hrupa, prisotnost dreves, zelenih površin, možnosti za rekreacijo in drugih prostočasnih dejavnosti so atributi, ki vplivajo na odločitve pri nakupu. Vse to morajo upoštevati investitorji, ko iščejo zemljišča za izgradnjo stanovanjskih objektov z dodano vrednostjo. DUTB ima na voljo še nekaj odličnih priložnosti za investitorje, ki želijo trgu ponuditi privlačna stanovanja v ugodnem bivanjskem okolju.

Rožna dolina

Zemljišča v Rožni dolini

Kompleks stavbnih zemljišč v Rožni dolini v Ljubljani je primeren za investitorje, ki želijo s kakovostno gradnjo ustvariti visoko dodano vrednost. Namenska raba zemljišča po sprejetem OPN je opredeljena kot pretežno večstanovanjska. Predvidena višina objektov je do P+2+T s faktorjem izrabe zemljišč do 1,6. Za območje je predviden sprejem OPPN.     
Lokacijo v enem najbolj privlačnih in priljubljenih stanovanjskih predelov Ljubljane odlikuje odlična komunalna infrastruktura in prometna povezanost. Nahaja se v neposredni bližini centra mesta, dostopna je z javnim prevozom in locirana blizu obvoznice in avtoceste. Rožno dolino odlikujejo številne možnosti za pobeg v naravo: živalski vrt, park Tivoli, Rožnik in Mostec ter mnoge sprehajalne in kolesarske poti.

Trnovsko predmestje

Stavbna zemljišča Trnovsko predmestje

Ob Cesti dveh cesarjev v Ljubljani, le nekaj minut od vpadnice na ljubljansko obvoznico, so na 15.421 m² na voljo nezazidana stavbna zemljišča za gradnjo stanovanjskih objektov. V prodaji so lastniški deleži posameznih parcel (od 1,8 do 49 odstotkov), ki skupaj predstavljajo približno 39 odstotkov celotnega zemljišča.

Podutik

Stavbno zemljišče v Podutiku

Atraktivno stavbno zemljišče v Podutiku v Ljubljani obsega 14 parcel v skupni izmeri 44.511 m². Manjši del zemljišča je na nivoju ceste, večji del pa se razteza po pobočju starega kamnoloma nad separacijo. Občinski prostorski načrt na zemljišču predvideva večstanovanjsko gradnjo z dovoljenim visokim faktorjem izrabe: 1,8. Na javnem arhitekturnem natečaju, izvedenem leta 2009, je zmagovalna idejna rešitev predvidela izgradnjo večstanovanjskega terasastega naselja s 360 stanovanji.

Stolpniška

Zemljišče Stolpniška

Odlična investicijska priložnost za razvoj dodatnih namestitvenih kapacitet za oskrbo starejših se ponuja v ljubljanski mestni četrti Bežigrad, v neposredni bližini Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta – Soča,  kjer je naprodaj stavbno zemljišče v skupni izmeri 18.366 m² s poslovnim kompleksom, primernim za rušenje ali temeljito prenovo. Po predvidenem  OPPN 234: Soča J, ki je že v postopku sprejemanja, se na zemljišču predvideva gradnja stanovanj in doma starejših. Dopustna pa je tudi gradnja oskrbovanih stanovanj.

Karlovško predmestje

Zazidljivo zemljišče Karlovško predmestje

V neposredni bližini priljubljene sprehajalne Poti spominov in tovarištva v Ljubljani je naprodaj polovični lastniški delež nezazidanega stavbnega zemljišča v skupni izmeri 11.834 m2, ki predstavlja stanovanjske in zelene površine.  V območju OPPN ILOVICA je treba sočasno z gradnjo stanovanjskih objektov (P+2) umestiti osnovno šolo, vrtce in dom za starejše (do 150 oskrbovancev) ter zagotoviti površine za osnovno zdravstvo in kulturo. V območje je treba umestiti pretežni del objektov za družbene, storitvene in trgovske dejavnosti, namenjene zadovoljevanju potreb OPPN Ilovica.

Kozarje

Zemljišče Kozarje

Nezazidano stavbno zemljišče v skupni izmeri 6.723 m2 se nahaja na obrobju Ljubljane v mirnem zaledju Tržaške ceste in individualne zazidave ob njej. Območje se nahaja v EUP VI-465 in je z OPN MOL ID predvideno kot večje zaključeno naselje Vrtno mesto Kozarje. Po sprejetem OPPN zemljišče obsega površine, namenjene gradnji enostanovanjskih stavb in oskrbovanih stanovanj. Možna je gradnja največ 7.000 m2 bruto tlorisnih površin nad terenom oziroma 10 stanovanjskih enot  in 55 oskrbovanih stanovanj (2 stavbi).

Zgornje Pirniče

Zemljišče v Pirničah

V Zgornjih Pirničah v Medvodah, le nekaj kilometrov od ljubljanske obvoznice, leži stavbno in kmetijsko zemljišče v skupni izmeri 28.682 m2 z ostanki bivše bioplinarne. Zemljišče je po osnovni namenski rabi pretežno kategorizirano kot območje stanovanj (podrobneje kmetije ter v manjšem delu stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske stavbe) ter kmetijska zemljišča. Na občino je bila poslana pobuda za spremembo namembnosti območja stanovanj v  podrobnejšo namensko rabo SSe – stanovanjske površine, za gradnjo eno in dvostanovanjskih objektov.

Zemljišče Zgornje Gameljne

Stavbno in kmetijsko zemljišče Gameljne

Priložnost za investicijo v stavbna in kmetijska zemljišča se nahaja v Zgornjih Gameljnah. Naprodaj sta zemljišči za stanovanjsko gradnjo velikosti 7.753 m2 in 2.288 m2 ter kmetijsko in gozdno zemljišče velikosti 2.988 m2. Na zemljiščih za stanovanjsko gradnjo je predviden OPPN, ki predvideva gradnjo eno in dvo stanovanjskih stavb. Zemljišča ne predstavljajo zaključene celote, možen je nakup po sklopih.

Europark

Stavbno zemljišče Europark

V urbanem delu Maribora s pogledom na staro mestno jedro na eni in Pohorjem na drugi strani se na 53.933 m² razteza zazidljivo zemljišče za stanovanjsko in mešano gradnjo. Atraktivna lokacija v bližini nakupovalnega središča Europark nudi vso potrebno infrastrukturo in odlične prometne povezave in je primerna za razvoj projekta z visoko dodano vrednostjo.

Gotna vas

Zemljišče Gotna vas

Na mirni lokaciji ob Knezovi ulici v Novem mestu je naprodaj nezazidano stavbno zemljišče, kjer je po izgradnji južne zbirne ceste predvidena gradnja stanovanjskega naselja s prostostoječimi in vrstnimi hišami. Mestna občina Novo mesto je že pričela s postopki za začetek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za južno zbirno cesto in je bila v ta namen izvedena Javna razgrnitev predloga izhodišč.

Šmarna gora

Projekt Šmarna gora

V Šmartnem pod Šmarno goro v Ljubljani, priljubljeno izletniško točko Ljubljančanov in okoličanov, nedaleč stran od avtocestnega priključka Šmartno, je na zemljišču s skupno površino 4.433 m2 naprodaj nedokončan kompleks, ki obsega dva poslovno-stanovanjska objekta, en večstanovanjski objekt, objekt za zdravstveno dejavnost in skupno podzemno garažo. V prvih treh objektih, dokončanih do okvirno III. gradbene faze, je po gradbenem dovoljenju predvideno 32 stanovanj ter trije poslovni prostori. V objektu namenjenemu zdravstveni dejavnosti, pri katerem je izvedena zgolj temeljna plošča, je predviden zdravstveni dom z laboratoriji, alternativno bi ta objekt s spremembo gradbenega dovoljenja lahko namenili tudi stanovanjem.

Preverite še ponudbo preostalih stanovanjskih nepremičnin.

Podjetje
SHIFT + A